verzekeringsplicht vruchtgebruiker vanaf 01/09/2021

In het nieuw BW is een verzekeringsplicht ingevoerd voor de vruchtgebruiker.

Art. 3.151. Verzekeringsplicht van de vruchtgebruiker
De vruchtgebruiker is verplicht het goed in volle eigendom te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, en hiervoor de premies te betalen. In ieder geval is de vruchtgebruiker van een onroerend goed verplicht dit tegen brand te verzekeren. De vruchtgebruiker moet het bewijs van de verzekeringspolis aan de blote eigenaar voorleggen op diens eerste verzoek.
Indien de vruchtgebruiker niet aan de in het eerste lid omschreven verplichtingen voldoet, mag de blote eigenaar zelf een verzekering nemen en is de vruchtgebruiker verplicht hem de kosten daarvan onmiddellijk te vergoeden.

Denk er aan bij de schenking van de naakte eigendom, bij het openvallen van een erfenis, …!

Boek autoverzekeringen 2021: oplossing ‘Toepassingen BA-Motorrijtuigen’

 

 

1) Het hof van Cassatie was van oordeel dat het voorval voor beide bestuurders als toevallig feit beschouwd moest worden. (Cass. 2 mei 1989, R.W. 1989-90, 122).
2) geen schade in het verkeer
3) geen schade in het verkeer volgens de rechtspraak
4) ja ze is derde ook voor haar stoffelijke schade , (lichamelijker schade =art. 29bis)
5) vriendje = dief = uitgesloten
Indien er geen mede-aansprakelijkheid van Katrien is, zal het BGWF de schade van de voetganger vergoeden.
6) De Lijn draagt niet bij tot de werking van BGWF en moet dus zelf vergoeden.
7) de BA is gedekt, maar het blijft rijden met een niet-ingeschreven voertuig
8) Ongeval met gestolen wagen: tussenkomst van het BGWF (art. 19bis-11 WAM).
Maar uitgesloten personen zijn onder meer de voor het ongeval aansprakelijke persoon, tenzij het een zwakke weggebruiker betreft (artikel 29 bis wet van 21 november 1989) (KB 2003):
– de dief of deze die zich door geweld heeft meester gemaakt over het voertuig
– de heler van het voertuig
– de mededader of medeplichtige van de diefstal, geweld of heling.

9) BAM van tegenpartij..
10) ja volgens art. 1 modelpolis
11) de collega’s respectievelijk €1 000, €750 en €2 478,94.
12) Het is een toegelaten vervangingsvoertuig (voertuig van een derde). Indien ook de andere voorwaarden zijn voldaan, zal de verzekeraar BAM van L vergoeden.
13) Geen toevallig sturen. BGWF vergoedt en verhaalt op AB.
14) De verzekeraar van het trekkend voertuig moet vergoeden.
15) Geen schade in het verkeer, dus geen tussenkomst van de verzekeraar BAM.
16) Dit is schade veroorzaakt door een gebrekkig voertuig, dus gedekt. Het is ook een schade in het verkeer, maar de lichamelijke schade van de bestuurder is enkel gedekt indien hij niet de bewaker is van het voertuig, want dan is hij wel aansprakelijk.
17) D
18) C
19) De verzekeraar BAM van VD zal vergoeden, art. 29bis is van toepassing. Indien de verzekeraar opzet kan aantonen, zal alle schade verhaald kunnen worden op VD (art. 25 modelpolis).
20) Zie DAS-journaal
21) Zie DAS-journaal
22) Zie DAS-journaal
23) Ja
24) Het hof van beroep oordeelde dat het ging om een schadegeval in het verkeer. ‘Het gestolen voertuig heeft op de openbare weg gereden en is daar tot stilstand gekomen’. Aangezien het gaat om schade veroorzaakt door de dief, moet de verzekeraar BAM niet tussenkomen en zal het BGWF zijn tussenkomst moeten verlenen.
25) Geen schade in het verkeerd, niet gedekt in BAM.
26) Een voetganger die op een voetpad struikelt over een aanvoerbuis die verbonden is met een vrachtwagen, is wel degelijk het slachtoffer van een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna: WAM-wet). De aanvoerleiding maakt wel degelijk deel uit van het betrokken motorrijtuig. De mutualiteit beschikt over een wettelijk subrogatierecht op grond van art. 29bis.
27) C
28) A
29) B
30) C
31) 3 maanden
32) D
33) B
34) art. 34 modelpolis: kan aanleiding geven tot schorsing van de overeenkomst indien de verzekerde geen nieuw voertuig in het verkeer brengt. Getrouwheidsplicht tot vervaldag! Maar hier schorsing minder dan 3 maanden voor de vervaldag  getrouwheidsplicht tot 30 april 2016. De verzekeringnemer heeft pas recht op het niet-verbruikte premiegedeelte op het einde van de overeenkomst.
35) D
36) C
37) B
38) A
39) C
40) A
41) Het vervaldagbericht is te laat verzondenaat om zonder meer te kunnen ingaan op de vervaldag. Rita kan opzeggen < 30 dagen na deze kennisgeving. Ze heeft echter het recht om tot vervaldag van het volgend jaar aan het oude tarief verzekerd te blijven.
42) C
43) B
44) C
45) B
46) C
47) A
48) C
49) B
50) D
51) D
52) B
53) C
54) C
55) D
56) A
57) B
58) C
59) D
60) A
61) Allemaal gedekt, enkel het professioneel goederenvervoer is uitgesloten mbt de schade aan de goederen van de buurman
62) B
63) C
64) A (niet iedereen is het hiermee eens)
65) C
66) A
67) A
68) B
69) D
70) A
71) C
72) B
73) C (een vermoeden volstaat)
74) D
75) B
76) B
77) C
78) B.A.M. vergoedt indien meneer Zero aansprakelijk is. 29bis is niet van toepassing, want mevrouw heeft enkel stoffelijke schade. Indien mevrouw zelf aansprakelijk is, geen recht op vergoeding.
79) Verzwaring van het risico. Indien onopzettelijk niet meegedeeld, dan verhaal van max. € 247,89. Indien opzettelijk: onbeperkt verhaalsrecht.
80) Voor aanhangwagens boven de 750 kg geldt een verzekeringsplicht. De wet bepaalt immers dat aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig gekoppeld te worden met het oog op het vervoer van personen of zaken verzekerd moeten zijn, zelfs als ze niet effectief aan een motorrijtuig gekoppeld zij. Het feit dat een U- plaat werd afgeleverd, betekent dat de aanhangwagen een MTM van meer dan 750 kg heeft. Zo’n aanhangwagen moet ingeschreven en voorzien zijn van de toegekende nummerplaat vooraleer hij in het verkeer mag worden gebracht.
Ook wie een aanhangwagen voortduwt, is de bestuurder van dat voertuig. De verzekeraar BA-motorrijtuigen moet vergoeden en niet de verzekeraar BA-privéleven.
81) A heeft een fout begaan. Indien deze in oorzakelijk verband is met de schade, dan is er sprake van solidaire aansprakelijkheid. De benadeelde kan zich tot alle aansprakelijken richten voor de totaliteit van de schade, de verzekeraar A-motorrijtuigen van A kan aldus moeten betalen. Wordt enkel de à van de dief weerhouden, dan is de verzekeraar buiten de zaak en moet het slachtoffer vergoeding vragen aan het BGWF.
82) BA-motorrijtuigen vergoedt de schade doch eventueel verhaal (indien oorzakelijk verband tussen drinken en schade). De boete is steeds ten laste van de chauffeur.
83) DVV moet niet tussenkomen enkel dekking tijdens 16 dagen na overdracht indien het voertuig gebruikt wordt met de nummerplaat van Tom erop. Indien het voertuig dan bestuurd werd door Tom (of echtgenote…), werd er vergoed. Maar indien bestuurd door Ruben, vergoeding door DVV met verhaalsrecht.

 

Boek wetgeving 2021: oplossing meerkeuzevragen handboek

1 d
2 a
3 b
4 c
5 a
6 c
7 a
8 d
9 b
10 b
11 a
12 c
13 a
14 d
15 b
16 c
17 c
18 a
19 d
20 e
21 a
22 d
23 d
24 b
25 c
26 b
27 c
28 a
29 c
30 b
31 c
32 d
33 a
34 d
35 b
36 a
37 c
38 d
39 d
40 a
41 b
42 c
43 b
44 c
45 b
46 c
47 d
48 d
49 c
50 b
51 a
52 b
53 c
54 a
55 b
56 b
57 b
58 d
59 b
60 d
61 a
62 b
63 b
64 d
65 b
66 c
67 b
68 c
69 c
70 d
71 c
72 c
73 a
74 d
75 b
76 a
77 c
78 d
79 c
80 b
81 d
82 b
83 d
84 c
85 d
86 a
87 d
88 b
89 b
90 b
91 c
92 b
93 a
94 b
95 d
96 c
97 b
98 b
99 b
100 b
101 a
102 c
103 d
104 b
105 b.

Boek wetgeving 2021: oplossing duur en einde van de overeenkomst

 1. 785 §1 Vwet – opzegbaar mits opzegging ten minste 3 maanden voor de inwerkingtreding.
 2. 85 §1, 4e lid Vwet – raadpleeg contract om de termijnen te kennen.
 3. 85 §1 Vwet – contracten met een duur van één jaar worden indien ze zijn opgezegd, stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar.
 4. 85 §2 Vwet – neen.
 5. 85 Vwet – ja, het is geen ziekteverzekeringsovereenkomst.
 6. Jaarlijks opzegbaar?
 •  ja
 • neen
 • ja
 • ja maar enkel door de verzekeringnemer.
 • langere duurtijd kan contractueel bepaald worden.
 • neen (levensverzekering niet opzegbaar door de verzekeraar tegen vervaldag.

7. a) RT: art. 57 §2 Vwet – binnen 14 dagen na de inwerkingtreding;
OT: onmiddellijk.
b) RT: art. 81 §1 Vwet – binnen de maand na kennisname van de verzwaring;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
c) RT: art. 81 §1 Vwet – de verzekeringnemer heeft één maand te tijd om te reageren op het voorstel van de verzekeraar te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel. Reageert de verzekeringnemer niet, dan kan de verzekeraar opzeggen binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
d) RT: art. 66 Vwet – de verzekeringnemer kan de ganse polis opzeggen, geen reactietermijn vermeld;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
e) RT: art. 80 Vwet – partijen raken het niet eens binnen een maand na de aanvraag, de verzekeringnemer kan de polis opzeggen. Geen reactietermijn voorzien.
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
f) RT: art. 85 §1 Vwet – termijn is niet gerespecteerd, namelijk niet minstens 3 maanden voor de vervaldag;
OT: polis is opgezegd tegen 1 maart 2017.
g) RT: art. 86 §1 Vwet – de verzekeringnemer kan opzeggen indien de opzeg na schade is voorzien in de polis. Reageren ten laatste één maand na de uitbetaling.
OT: minimum 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
h) RT: art. 86 §3 Vwet – de verzekeraar kan enkel opzeggen indien de verzekerde effectief aansprakelijk is, dus niet indien het enkel gaat om een vergoeding op grond van art. 29 bis WAM. Reactietermijn: ten laatste één maand na de uitbetaling.
OT: minimum 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
i) RT: art. 86 kan niet toegepast worden, dus geen opzegmogelijkheid na schade.
OT: /
j) RT: art. 87 Vwet – Ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring.
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
k) RT: art. 100 Vwet – binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden via een aangetekende brief (niet per deurwaardersexploot of tegen afgifte van ontvangstbewijs);
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
l) RT: art. 85 §1 Vwet – contract met uitgestelde aanvangsdatum: opzegbaar uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding;
OT: 3 maanden, dus tegen 2 augustus 2021.

Boek wetgeving 2021: oplossing toepassingen uitgesloten risico’s

 1. enkel zware fouten limitatief opgesomd in de polis kunnen aanleiding geven tot verval van waarborg (art. 62)
 2. opzet is uitgesloten van de waarborg (wettelijke uitsluiting), de aansprakelijkheid van de ouders blijft wel verzekerd (art. 62).
 3. zelfmoord (poging) is meestal vermeld onder de uitsluitingen. Let op: het gaat om verval van dekking!
 4. principieel niet (art. 63), de dekking moet uitdrukkelijk bedongen worden.
 5. d
 6. b.

Boek wetgeving 2021: oplossing toepassingen premiebetaling

 

 1. De polis wordt stilzwijgend verlengd, de verzekeraar moet de premie ‘halen’ bij de verzekeringnemer. Dus geen probleem (art. 67).
 2. Betaling aan een tussenpersoon is bevrijdend indien de tussenpersoon optreedt als klaarblijkelijk lasthebber van de verzekeraar (art. 67).
 3. 15 dagen (of langer) beginnende de dag na de neerlegging op de post van de ingebrekestelling.
 4. Binnen de 15 dagen (termijn kan langer zijn), start van deze termijn is dag na neerlegging op de post van het aangetekend schrijven. Indien de verzekeraar de aangetekende brief op 2 september heeft verzonden, dan moet Ella indien de minimumtermijn is voorzien betalen voor 18 september.
 5. De verzekeraar heeft recht op de vervallenpremie en nog maximum 2 opeenvolgende jaar premies op voorwaarde dat het contract geschorst blijft. In casu kan de verzekeraar de premies eisen van 2020 en het gedeelte van de premie van 2021 tot de opzegging van kracht is.