Categorie archief: Wetgeving

verzekeringsplicht vruchtgebruiker vanaf 01/09/2021

In het nieuw BW is een verzekeringsplicht ingevoerd voor de vruchtgebruiker.

Art. 3.151. Verzekeringsplicht van de vruchtgebruiker
De vruchtgebruiker is verplicht het goed in volle eigendom te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, en hiervoor de premies te betalen. In ieder geval is de vruchtgebruiker van een onroerend goed verplicht dit tegen brand te verzekeren. De vruchtgebruiker moet het bewijs van de verzekeringspolis aan de blote eigenaar voorleggen op diens eerste verzoek.
Indien de vruchtgebruiker niet aan de in het eerste lid omschreven verplichtingen voldoet, mag de blote eigenaar zelf een verzekering nemen en is de vruchtgebruiker verplicht hem de kosten daarvan onmiddellijk te vergoeden.

Denk er aan bij de schenking van de naakte eigendom, bij het openvallen van een erfenis, …!

Boek wetgeving 2021: oplossing meerkeuzevragen handboek

1 d
2 a
3 b
4 c
5 a
6 c
7 a
8 d
9 b
10 b
11 a
12 c
13 a
14 d
15 b
16 c
17 c
18 a
19 d
20 e
21 a
22 d
23 d
24 b
25 c
26 b
27 c
28 a
29 c
30 b
31 c
32 d
33 a
34 d
35 b
36 a
37 c
38 d
39 d
40 a
41 b
42 c
43 b
44 c
45 b
46 c
47 d
48 d
49 c
50 b
51 a
52 b
53 c
54 a
55 b
56 b
57 b
58 d
59 b
60 d
61 a
62 b
63 b
64 d
65 b
66 c
67 b
68 c
69 c
70 d
71 c
72 c
73 a
74 d
75 b
76 a
77 c
78 d
79 c
80 b
81 d
82 b
83 d
84 c
85 d
86 a
87 d
88 b
89 b
90 b
91 c
92 b
93 a
94 b
95 d
96 c
97 b
98 b
99 b
100 b
101 a
102 c
103 d
104 b
105 b.

Boek wetgeving 2021: oplossing duur en einde van de overeenkomst

 1. 785 §1 Vwet – opzegbaar mits opzegging ten minste 3 maanden voor de inwerkingtreding.
 2. 85 §1, 4e lid Vwet – raadpleeg contract om de termijnen te kennen.
 3. 85 §1 Vwet – contracten met een duur van één jaar worden indien ze zijn opgezegd, stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar.
 4. 85 §2 Vwet – neen.
 5. 85 Vwet – ja, het is geen ziekteverzekeringsovereenkomst.
 6. Jaarlijks opzegbaar?
 •  ja
 • neen
 • ja
 • ja maar enkel door de verzekeringnemer.
 • langere duurtijd kan contractueel bepaald worden.
 • neen (levensverzekering niet opzegbaar door de verzekeraar tegen vervaldag.

7. a) RT: art. 57 §2 Vwet – binnen 14 dagen na de inwerkingtreding;
OT: onmiddellijk.
b) RT: art. 81 §1 Vwet – binnen de maand na kennisname van de verzwaring;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
c) RT: art. 81 §1 Vwet – de verzekeringnemer heeft één maand te tijd om te reageren op het voorstel van de verzekeraar te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel. Reageert de verzekeringnemer niet, dan kan de verzekeraar opzeggen binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
d) RT: art. 66 Vwet – de verzekeringnemer kan de ganse polis opzeggen, geen reactietermijn vermeld;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
e) RT: art. 80 Vwet – partijen raken het niet eens binnen een maand na de aanvraag, de verzekeringnemer kan de polis opzeggen. Geen reactietermijn voorzien.
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
f) RT: art. 85 §1 Vwet – termijn is niet gerespecteerd, namelijk niet minstens 3 maanden voor de vervaldag;
OT: polis is opgezegd tegen 1 maart 2017.
g) RT: art. 86 §1 Vwet – de verzekeringnemer kan opzeggen indien de opzeg na schade is voorzien in de polis. Reageren ten laatste één maand na de uitbetaling.
OT: minimum 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
h) RT: art. 86 §3 Vwet – de verzekeraar kan enkel opzeggen indien de verzekerde effectief aansprakelijk is, dus niet indien het enkel gaat om een vergoeding op grond van art. 29 bis WAM. Reactietermijn: ten laatste één maand na de uitbetaling.
OT: minimum 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
i) RT: art. 86 kan niet toegepast worden, dus geen opzegmogelijkheid na schade.
OT: /
j) RT: art. 87 Vwet – Ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring.
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
k) RT: art. 100 Vwet – binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden via een aangetekende brief (niet per deurwaardersexploot of tegen afgifte van ontvangstbewijs);
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
l) RT: art. 85 §1 Vwet – contract met uitgestelde aanvangsdatum: opzegbaar uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding;
OT: 3 maanden, dus tegen 2 augustus 2021.

Boek wetgeving 2021: oplossing toepassingen uitgesloten risico’s

 1. enkel zware fouten limitatief opgesomd in de polis kunnen aanleiding geven tot verval van waarborg (art. 62)
 2. opzet is uitgesloten van de waarborg (wettelijke uitsluiting), de aansprakelijkheid van de ouders blijft wel verzekerd (art. 62).
 3. zelfmoord (poging) is meestal vermeld onder de uitsluitingen. Let op: het gaat om verval van dekking!
 4. principieel niet (art. 63), de dekking moet uitdrukkelijk bedongen worden.
 5. d
 6. b.

Boek wetgeving 2021: oplossing toepassingen premiebetaling

 

 1. De polis wordt stilzwijgend verlengd, de verzekeraar moet de premie ‘halen’ bij de verzekeringnemer. Dus geen probleem (art. 67).
 2. Betaling aan een tussenpersoon is bevrijdend indien de tussenpersoon optreedt als klaarblijkelijk lasthebber van de verzekeraar (art. 67).
 3. 15 dagen (of langer) beginnende de dag na de neerlegging op de post van de ingebrekestelling.
 4. Binnen de 15 dagen (termijn kan langer zijn), start van deze termijn is dag na neerlegging op de post van het aangetekend schrijven. Indien de verzekeraar de aangetekende brief op 2 september heeft verzonden, dan moet Ella indien de minimumtermijn is voorzien betalen voor 18 september.
 5. De verzekeraar heeft recht op de vervallenpremie en nog maximum 2 opeenvolgende jaar premies op voorwaarde dat het contract geschorst blijft. In casu kan de verzekeraar de premies eisen van 2020 en het gedeelte van de premie van 2021 tot de opzegging van kracht is.

Boek wetgeving 2021: oplossing toepassingen mededelingsplicht

 1. JA Een POV is geen ziekteverzekeringsovereenkomst.
 2. Indien verzwijging bij aanvang en deze verzwijging is relevant voor de verzekeraar:
 3. Indien niet verwijtbaar dan vergoedt de verzekeraar.
 4. Indien verwijtbaar: evenredigheidsregel van premie, tenzij niet verzekerbaar.
 5. JA, opzettelijke verzwijging bij aanvang kan aanleiding geven tot de nietigheid van het contract.
 6. JA, opzettelijke verzwijging bij aanvang kan aanleiding geven tot de nietigheid van het contract.
 7. Dit kan geen gevolg hebben, onderscheid op basis van geslacht is verboden. De verzekeraar zal de evenredigheidsregel van premie toepassen op het schadegeval.
 8. Indien de verzekeraar niet reageert binnen een maand, dan kan An de polis opzeggen.
 9. De verzekeraar is wettelijk niet verplicht hierop in te gaan!
 10. Enkel aanzienlijke (in casu OK) en blijvend (?) verzwaringen moeten gemeld worden.
 11. De verzekeraar kan, binnen een maand nadat hij het bericht van Joke ontving, haar een gewijzigd voorstel overmaken.

Boek wetgeving 2021: oplossing ontstaan van de overeenkomst

 1. Doordat de verzekeraar niet gereageerd heeft binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel, verbindt de verzekeraar zich tot het sluiten van de overeenkomst.
 2. Het contract kwam tot stand dag na ontvangst door de verzekeraar. De bedenktermijn voor de verzekeraar is verstreken, hij zal moeten vergoeden.
 3. De verzekering wordt gesloten wanneer de verzekeraar de aanvaarding van de Louise ontvangt.
 4. Ben kan opzeggen. Hij moet reageren binnen de 14 dagen nadat de verzekeraar zijn aanvaarding ontving, wellicht is de vertrekdatum 4 maart. De vertrekdatum voor de reactietermijn kan ook het ogenblik zijn dat Ben de contractvoorwaarden en alle bijkomende informatie ontvangt indien deze datum later is. De opzeg door Ben gaat onmiddellijk in.
 5. 30 dagen voor levensverzekeringen, 14 dagen voor niet-levensverzekeringen. Voor de verzekeraar begint de termijn te lopen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst (dag dat de verzekeraar de aanvaarding ontving). De opzegging gaat in 8 dagen na de kennisgeving.