Tagarchief: opzet

deel 3 Zelfdoding en ongevallenverzekeringen

 Deel 3 zelfdoding, euthanasie en verzekeringen

 

Ben wou graag een kapitaal overlijden verzekeren dat aan zijn moeder uitgekeerd moest worden bij zijn overlijden. In het vorige deel werd de problematiek van de overlijdensverzekering behandeld. In dit deel wordt de impact van een (poging) tot zelfdoding en euthanasie op ongevallenverzekeringen behandeld.

Persoonlijke ongevallenverzekering

Begrip ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar, tegen de betaling van een premie, zich ertoe verbindt de overeengekomen bedragen te betalen wanneer de verzekerde als gevolg van een ongeval wordt aangetast in zijn fysieke integriteit, hij een letsel oploopt of overlijdt ten gevolge van het ongeval.

De waarborgen van een persoonlijke ongevallenverzekering kunnen zijn:

  • Vergoeding van de medische kosten tot een bedrag vermeld in de polis.
  • Uitkering van een kapitaal in geval van een blijvende invaliditeit. Naar evenredigheid met het percentage van de blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde kapitaal uitbetaald.
  • Uitkering van een kapitaal bij overlijden ten gevolge van het ongeval.
  • Uitkering van een dagvergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid.

Begrip ongeval

Het begrip kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Een ongeval wordt meestal omschreven als een ‘plotse gebeurtenis of een plotselinge abnormale en onvrijwillige gebeurtenis met een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde’.

Euthanasie

Euthanasie kan niet als een ongeval beschouwd worden aangezien het gaat om een opzettelijke levensbeëindiging op verzoek van de verzekerde afhankelijk va de wil van de verzekerde. De ongevallenverzekeraar zal zijn waarborg niet verlenen bij overlijden ten gevolge van euthanasie.

Wat indien het slachtoffer euthanasie laat uitvoeren wegens ondraaglijk en uitzichtloos lijden na een verzekerd ongeval?

Indien dit overlijden plaatsvindt binnen de termijn vermeld in de voorwaarden van de polis, zal de verzekeraar wellicht moeten uitkeren aangezien hij niet weet dat het gaat om een overlijden door euthanasie. Niet iedereen deelt dit standpunt!

Zelfdoding

Een poging tot en zelfdoding wordt in alle ongevallenverzekeringen uitgesloten. De bewijslast rust bij de verzekeraar, hij moet dus aantonen dat het gaat om een (poging) tot zelfdoding.

 

Arbeidsongevallenverzekering

In de arbeidsongevallenwet is voorzien dat de verzekeraar zijn dekking mag weigeren indien de werknemer het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. De verzekeraar die zijn tussenkomst wil weigeren moet aantonen dat de gebeurtenis die aanleiding gaf tot het overlijden opzettelijk werd veroorzaakt door het slachtoffer.

Zelfdoding – arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is ‘elk ongeval dat de werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt’.

Het slachtoffer, of zijn rechthebbenden in geval van overlijden, moeten bewijzen dat het effectief gaat om een arbeidsongeval. Dit betekent dat men moet bewijzen dat er een plotse gebeurtenis plaatsvond, tijdens het werk en dat deze gebeurtenis het letsel veroorzaakte. Om deze bewijslast eenvoudiger te maken, staan er twee vermoedens in de wet, namelijk ten eerste dat ‘het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geacht wordt als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst’ en ten tweede dat ‘wanneer de getroffene of zijn rechthebbende naast het bestaan van een letsel ook een plotselinge gebeurtenis aantonen, men vermoedt dat het letsel is veroorzaakt door deze gebeurtenis’.

De vereiste dat het ongeval zich moet voordoen door het feit van de uitoefening van de overeenkomst, wordt zeer ruim opgevat. Het volstaat dat een omstandigheid in de beroepssfeer de gebeurtenis (de zelfmoord) met de uitvoering van de overeenkomst in verband brengt.[1] Zo kan een zelfdoding het gevolg zijn pesterijen, agressie of stresserende arbeidsomstandigheden.

Het ongeval (de zelfdoding) moet buiten de wil van het slachtoffer plaatvinden. In het kader van arbeidsongevallen aanvaarden de rechters dat er enkel sprake is van opzet, en er dus geen tussenkomst is vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar, wanneer het slachtoffer vrij en bewust handelde. Zo oordeelde het arbeidshof van Antwerpen dat een griffier die zichzelf in brand stak na een woelige vergadering dat hij handelde in een plotse vlaag van waanzin die het gevolg was van stress op het werk en de verzekeraar zijn dekking moest verlenen. [2]

 

De arbeidsongevallenverzekeraar die zijn dekking wil weigeren, moet een wettelijke vermoeden weerleggen. Hij kan bijvoorbeeld aantonen dat het slachtoffer bewust handelde (opzet) of dat er geen band is tussen de zelfdoding en het werk.

 

Zelfdoding na een arbeidsongeval

Indien de nabestaanden een oorzakelijk verband aantonen tussen het voorafgaande arbeidsongeval en de zelfdoding, kan de zelfdoding een verzekerd overlijden zijn. De zelfmoord van een postbode gepleegd na verschillende keren het slachtoffer te zijn geweest van agressie tijdens zijn ronde en van een gewapende overval in het postkantoor werd door de rechters beschouwd als een arbeidsongeval. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de zelfdoding het gevolg was van het opgelopen letsel (de depressie).

 

 

 

[1] S. REMOUCHAMPS, http://www.hrworld.be/hrworld/arbeidsongeval-en-zelfmoord.html?LangType=2067 (geraadpleegd op 22 april 2016).

[2] http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1214996/2011/01/29/Poging-tot-zelfmoord-wordt-arbeidsongeval-door-stress.dhtml (geraadpleegd op 22 april 2016).

Dag Ben, met een lach en een traan laten we je gaan. Goede reis.

Over zelfdoding, euthanasie en verzekeringen.

Goed 2 jaar geleden had ik een jongeman aan de lijn, ik noem hem Ben. Ben, een goedlachse jongen, sportief, aardig om te zien, verbaal sterk, echt iemand waarvan je denkt dat alles meezit.

Het telefoontje was een schok voor mij: Ben was levensmoe en bekommerd om zijn moeder die hij financieel niet onverzorgd wou achterlaten. ‘Ik wil een levensverzekering onderschrijven’ zei hij, want ik start een euthanasieprocedure.

Ben had al talrijke pogingen tot zelfdoding achter de rug, en er zouden er nog een aantal volgen.

Onlangs is Ben een natuurlijke dood gestorven. De juridische ‘do’s’ en ‘dont’s’ hadden we besproken, ik hoop dat ik hem dan toch op verzekeringsvlak heb kunnen helpen. Het resultaat van mijn opzoekingen ga ik in een aantal teksten gieten, te lezen op mijn blog.

Aansprakelijkheid van de ouders ….. en komt de verzekering tussen?

Wie is verzekerd in de polis BA-privéleven (familiale verzekering)?

De verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen zijn onder meer verzekerd. Inwonen betekent ‘feitelijk onder hetzelfde dak leven en ook deelnemen en geïntegreerd zijn in het familiaal leven van de verzekeringnemer’.
Kinderen die studeren en op kot ‘wonen’, blijven steeds verzekerd.

Hoe zit het in de situatie van (feitelijke) scheiding waarbij de kinderen beurtelings bij de ene en bij de andere ouder verblijven?
Wanneer de ouder waar het kind op dat ogenblik verblijft,  aansprakelijk is, zullen deze ouder en het minderjarig kind vanzelfsprekend verzekerd zijn in de familiale van deze ouder.
Indien de ouder echter aansprakelijk is voor de schade die zijn kind veroorzaakt wanneer het bij de andere ouder verblijft, moet je de polis nalezen.
De verzekeraar kan als voorwaarde voor de dekking eisen dat het kind onderhouden wordt, en wat ‘onderhouden’ betekent wordt niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd. Vraag uitleg aan de je verzekeraar of je tussenpersoon bij twijfel!

De ouders van Pieter zullen dus zeker hun polis moeten nakijken!

Belangrijke opmerking: de verzekeraar zal een vrijstelling aanrekenen van ongeveer €250 indien hij materiële schade moet vergoeden. Een vrijstelling is een stukje van de schade dat de verzekerde zelf zal moeten betalen.

Is opzettelijk veroorzaakte schade gedekt?

Principieel niet, maar …
De meerderheid van de verzekeraars komen tussen voor opzettelijk veroorzaakt schade zolang de schadeveroorzaker geen 16 jaar is. Deze leeftijdsgrens kan echter ook liggen rond 7 à 8 jaar. Dit doet zich voor wanneer in de polis geen leeftijdsgrens staat vermeld!

De jongen van 8 die zich schuldig maakte aan grafschennis, zal dus bijna altijd verzekerd zijn.

stenengooiers

De aansprakelijkheid van de jonge stenengooiers die een man doodden, zal een ander verhaal worden aangezien de 2 vandalen respectievelijk 16 en 17 jaar waren.

In dergelijke omstandigheden blijft de aansprakelijkheid van de ouders wel gedekt, tenzij de verzekeraar het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders kan weerleggen.

De jongeren zelf zullen, wanneer ze meerderjarig zijn, mogelijk wel geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van hun daden.

Verhaalsrecht

De verzekeraar zal zodra de jongere meerderjarig wordt, de uitbetaalde schadevergoedingen mogen verhalen op de jongere! Het maximum dat de verzekeraar kan verhalen bedraagt €31 000. Pijnlijk als je 18 wordt!

Opmerking: dit verhaalsrecht kan alleen uitgeoefend worden in geval van opzettelijk veroorzaakt schade. Wanneer de jongeren dronken of onder invloed van medicijnen of drugs schade veroorzaakt, is er geen verhaalsrecht.
Deze gevallen van ‘grove schuld’ worden door de verzekeraars over het algemeen vergoed zolang de dader minder dan 18 jaar is.